Test Aşamasındadır Yakında Hizmetinizdeyiz
Test Aşamasındadır Yakında Hizmetinizdeyiz

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

KARPA GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Genel Tanım

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

Karpa Gıda Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Karpa Gıda”) tarafından, Kanunun 10. maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

2. Veri Sorumlusu

Karpa Gıda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler kapsamında her türlü bakkaliye ve market için malzeme ve malların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak yurt içinde toptan ve perakende ticaretini yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmak gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Karpa Gıda, gerçekleştirdiği tüm faaliyetler kapsamında kişisel verilerin işlenmesine büyük önem vermekte ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Dere Mah. Edirne Cad. PTT Yanı, No:1 Lüleburgaz/Kırklareli adresinde mukim, Lüleburgaz Vergi Dairesi’nin 5240075517 no.lu vergi mükellefi Karpa Gıda, Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Karpa Gıda; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda detayları kategori ve detayları belirtilen amaçlar çerçevesinde işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Ad soyad
 • Cinsiyet
 • Uyruk
 • Doğum tarihi
 • Doğum yeri
 • İmza
 • T.C. kimlik No
 • Medeni hal

 

 

 • Çalışan
 • Çalışan/Stajyer adayı
 • Stajyer
 • Tedarikçi çalışanı/ yetkilisi/ ortağı
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • Müşteri
 • Potansiyel Müşteri
 • Şube çalışanı
 • İş ortağı /yetkilisi /çalışanı /ortağı
 • Kamu görevlisi

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, şube başvurusu, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış süreçleri ve şirketin tüm faaliyetlerinde kişilerin kendisinden veya üçüncü kişiler vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı yoldan temin edilmektedir.

 

 • ï4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • ïŞirketin tabi olduğu yerel mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ïÇalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • ïİnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • ïÇalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • ïFinans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • ïMal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • ïMal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • ïKarpa Gıda şubelik işlemlerinin yürütülmesi
 • ïMüşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • ïSözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • ïÜrün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • ïİletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • ïTalep / Şikayetlerin takibi
 • ïYetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • ïTedarik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • ïHukuk süreçlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası

6698 s.  Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

4857 s. Kanun madde 75: Özlük Dosyasının Tutulması zorunluluğu

4857 s. Kanun madde 32: Ücretin ödenmesi

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Adres
 • E-posta adresi
 • İkametgâh
 • İletişim adresi
 • Telefon No

 

 • Çalışan
 • Çalışan/Stajyer adayı
 • Stajyer
 • Tedarikçi çalışanı/ yetkilisi/ ortağı
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • Müşteri
 • Potansiyel Müşteri
 • Şube çalışanı
 • İş ortağı /yetkilisi /çalışanı /ortağı
 • Kamu görevlisi

 

 

 

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, şube başvurusu, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış süreçleri ve şirketin tüm faaliyetlerinde kişilerin kendisinden veya üçüncü kişiler vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı yoldan temin edilmektedir.

 

 • ï4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • ïŞirketin tabi olduğu yerel mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ïÇalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • ïİnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • ïÇalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • ïFinans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • ïMal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • ïMal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • ïKarpa Gıda şube işlemlerinin yürütülmesi
 • ïMüşteri İlişkileri ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • ïSözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • ïÜrün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • ïİletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • ïTalep / Şikayetlerin takibi
 • ïYetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • ïTedarik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • ïHukuk süreçlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası

6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

4857 s. Kanun madde 75: Özlük Dosyasının Tutulması zorunluluğu

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Çağrı Merkezi Kayıtları
 • Cookie Kayıtları
 • IP adresi bilgileri
 • İnternet Erişim Kayıt Logları
 • İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri
 • Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri
 • Şifre ve parola bilgileri vb.
 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Stajyer
 • Şirket yetkilileri
 • Müşteri
 • Müşteri adayı
 • Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı
 • Diğer 3. Kişiler
 • İş ortağı /yetkilisi /çalışanı /ortağı

 

Karpa Gıda’ye ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, Karpa Gıda ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, çağrı merkezi üzerinden hizmet alınması, çağrı merkezi veya e-posta adresi üzerinden Karpa Gıda ile iletişim kurulması vasıtasıyla kişinin kendisinden veya üçüncü kişilerden doğrudan veya dolaylı yoldan elde edilmektedir.

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Karpa Gıda faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Görsel ve İşitsel Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Fotoğraf
 • Kamera kayıtları

 

 

 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Şirket yetkilileri
 • Müşteri
 • Müşteri Adayı

 

Karpa Gıda nezdinde iş başvurusu esnasında sunulan fotoğraflar, özlük dosyasında bulunan veriler veya Şirket içerisinde çekilen fotoğraflar ile kamera kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/1 Açık rıza

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (f): Meşru menfaat

ÖZLÜK

Özlük Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Bordro bilgileri,
 • İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları,
 • Özgeçmiş bilgileri,
 • SGK dökümleri

 

 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan adayı

 

Karpa Gıda’ye yapılan iş başvuruları, çalışan özlük dosyalarının oluşturulması amacıyla kişinin kendisinden veya üçüncü kişi vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak elde edilmektedir.

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Karpa Gıda faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MÜŞTERİ İŞLEM

Müşteri İşlem Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Çağrı merkezi kayıtları
 • Fatura
 • Sipariş bilgisi
 • Talep bilgisi

 

 

 • Şirket yetkilileri / ortağı
 • Müşteri
 • Müşteri adayı

 

 

 

Mal ve/veya hizmet satış veya satın alım süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

FİNANS

Finans Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Banka bilgileri
 • Hesap bilgileri
 • Kart bilgileri
 • Senet
 • Çek

 

 

 • Çalışan
 • Stajyer
 • Şirket yetkilileri / ortağı
 • Tedarikçi yetkilisi /ortağı
 • İş ortağı /yetkilisi /çalışanı /ortağı

 

Mal ve/veya hizmet satın alım ve tedarikçi süreçlerinin yürütülmesi, satıştan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

4857 s. Kanun madde 32: Ücretin ödenmesi

PAZARLAMA

Pazarlama Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Alışveriş geçmiş bilgileri
 • Anket
 • Çerez Kayıtları
 • Kampanya çalışması ile elde edilen bilgiler

 

 • Müşteri
 • Müşteri adayı

Mal ve/veya hizmet satış süreçleri kapsamında kişinin kendisinden veya üçüncü kişi vasıtasıyla elektronik ortamda elde edilmektedir.

 • Karpa Gıda ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin takip edilmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/1 Açık rıza

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (f): Meşru menfaat

6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

MESLEKİ DENEYİM

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Diploma bilgileri,
 • Gidilen kurslar,
 • Meslek içi eğitim bilgileri,
 • Sertifikalar,
 • Transkript bilgileri
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan adayı

 

Çalışan istihdamının sağlanması amacıyla istihdam platformları veya Şirkete doğrudan iletilen iş başvuruları, insan kaynakları süreçleri tedarikçi çalışanlarının hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması ile kişilerin kendisinden veya üçüncü kişilerden elde edilmektedir.

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • ïÇalışan ve stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • ïİnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • ïÇalışanlar ve stajyerler için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Karpa Gıda faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

SAĞLIK BİLGİLERİ

Sağlık Bilgileri Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • HES Kodu Bilgisi
 • Ateş Ölçüm Bilgisi
 • Müşteri
 • Ziyaretçi

 

Müşteri ve ziyaretçilerin Karpa Market lokasyonlarını ziyaretleri sırasında COVID-19 salgınına ilişkin tedbirlerinin yürütülmesi amacıyla görevli güvenlik personeli vasıtasıyla veya kişinin kendisinden elde edilmektedir.

 • COVID-19 salgınına ilişkin tedbirlerin yerine getirilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Karpa Gıda faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

COVID-19 salgınına ilişkin tedbirlerin yerine getirilmesi

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Karpa Gıda tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında yurt içinde bulunan hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve açık rızanız dahilinde yurt dışına aktarım yapılabilecektir.

KİMLİK VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Herkese açık
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • İş Ortakları

 

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ïİSG kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • ïTabi olunan yerel mevzuatlara uyum sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ïÇalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • ïKarpa Gıda genel merkez ve şubelerinin faaliyetlerinin yürütülmesi
 • ïBayilik işlemlerinin yürütülmesi
 • ïFinans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • ïMal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • ïMal/Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • ïSözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • ïSatış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesi
 • ïÜrün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • ïİletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • ïYetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • ïTedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Herkese açık
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • İş Ortakları

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ïİSG kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • ïTabi olunan yerel mevzuata uyum sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ïÇalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • ïKarpa Gıda faaliyetlerinin yürütülmesi
 • ïBayilik işlemlerinin yürütülmesi
 • ïFinans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • ïMal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • ïMal/Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • ïSözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • ïSatış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesi
 • ïÜrün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • ïİletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • ïYetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • ïTedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 • ï4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • ïMal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • ïFiziksel mekân güvenliğinin temini
 • ïYetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • ïİş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • ïDenetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Karpa Gıda genel merkez ve şubelerinin faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Herkese açık
 • Tedarikçiler

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Karpa Gıda faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

ÖZLÜK

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Karpa Gıda faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

MÜŞTERİ İŞLEM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Bayilik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

FİNANS

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

PAZARLAMA

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları

 

 • Karpa Gıda ürün ve hizmetlerine bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

MESLEKİ DENEYİM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Karpa Gıda faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

SAĞLIK BİLGİLERİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

 

 • COVID-19 salgınına ilişkin tedbirlerin yerine getirilmesi
 • Karpa Gıda faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Karpa Gıda tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde açıklanan ve yukarıda detaylı şekilde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak ve ayrıca belirli süreçlerde açık rızanız dahilinde fiziki ortamda bizzat paylaşılması, e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda veya elden teslim ve posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Dere Mahallesi, Edirne Caddesi, PTT Yanı, Lüleburgaz/Kırklareli adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan _________________ KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

Yükleniyor...